Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PERSOAL E FACENDA

O Concello repartirá esta semana o boletín As7parroquias que volve á rúa despois do verán

O CONCELLO REPARTIRÁ ESTA SEMANA O BOLETÍN AS7PARROQUIAS QUE VOLVE Á RÚA DESPOIS DO VERÁN

O boletín As7parroquias, que edita o Concello de Cedeira para ter informada a veciñanza, volverá este xoves estar na rúa despois do verán. Por esta razón, na publicación recóllense balances moi exitosos tanto no campo deportivo como no relativo á campaña turística, así como outros moitos asuntos de actualidade.

Durante o tempo estival o municipio acolleu competicións de tríatlon, pádel, fútbol sala e fútbol praia, ao tempo que recibía unha morea de viaxeiros que se achegaron á vila para visitar o castelo da Concepción, o santuario de Santo André de Teixido ou mesmo para tomar parte nas xeorrutas e roteiros promovidos polo Concello dentro da súa oferta turística. Case 7.000 persoas pasaron este verán pola oficina de turismo e xa son máis de 2.000 as que nos últimos tres anos se acercaron á xeoloxía a través das saídas gratuítas, que fan desta riqueza natural un recurso turístico diferencial.

No boletín tamén houbo espazo para explicar os contidos dos orzamentos que se aprobaron no mes de agosto e estarán vixentes ata final de ano, a aposta do goberno municipal para incrementar o número de lámpadas de tecnoloxía LED tanto na zona rural como urbana, así como a licitación da obra que fará do castelo da Concepción o centro interpretativo do xacemento arqueolóxico de Punta Sarridal.

Cedeira abriu o prazo para crear unha bolsa de traballo de informadores turísticos

CEDEIRA ABRIU O PRAZO PARA CREAR UNHA BOLSA DE TRABALLO DE INFORMADORES TURÍSTICOS

O Concello de Cedeira promove a creación dunha bolsa de traballo de informadores turísticos. Con este obxectivo vén de abrir un plazo de 10 días naturais a fin de que as persoas interesadas poidan apuntarse cara á celebración do concurso-oposición previsto nas bases publicadas onte no Boletín Oficial da Provincia.

Tratarase de contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos, cunha xornada laboral de 37 horas e a retribución correspondente, segundo a táboa salarial vixente para o persoal laboral do Concello, ao grupo B (RDL 5/2015).

Entre outros requisitos, os aspirantes teñen que estar en posesión de calquera destes títulos: Técnico Superior en Guía, Información e Asistencia Turística; Técnico en Empresas e Actividades Turísticas; Grado de diplomado en Turismo; Licenciado ou grado en Historia do Arte ou Humanidades. Ademais, teñen que poseer as capacidades e aptitudes físicas e psíquicas para o desenvolvemento das funcións correspondentes e non estar incursos en causa de incapacidade ou incompatibilidade que determine a lexislación vixente. A condición de minusválido e a súa compatibilidade acreditaranse mediante a certificación de Sanidade e Servizos Sociais.

A presentación da solicitudes poderá facerse no rexisto xeral do Concello, na sede electrónica (https://sede.cedeira.es) e mesmo tamén a través da forma prevista no artigo 16.4 da Lei 39/2015 do 1 de outubro do procedimento administrativo común das Administracións Públicas. Na convocatoria contémplase así mesmo a posibilidade de mandar a instancia a través do correo postal. Neste caso, desde a administración local se informa de que só serán admitidas aquelas instancias nas que apareza o selo de Correos e sempre e cando se comunique o envío por correo electrónico (correo@cedeira.es) ou vía fax ao número 981 482 506.

As solicitudes presentaranse no modelo oficial e terán que ir acompañadas de fotocopias do DNI e máis da titulación esixida, do certificado Celga, así como da documentación acreditativa dos méritos alegados e do xustificante do pago da taxa, que ascende a 10 euros.

Unha vez finalizado o prazo de presentación, resultará aprobada a listaxe provisional de admitidos, que se fará publica a través do taboleiro de anuncios do Concello, e na páxina web institucional (www.cedeira.gal). Posteriormente, celebrarase o concurso-oposición baixo criterios de selección en función da experiencia laboral, formación, coñecemento da lingua galega e dun exame tipo test de carácter obrigatorio e eliminatorio no que estarán en xogo a maioría dos puntos.

Aberto o prazo para solicitar as bonificacións e beneficios fiscais do IBI e da taxa do lixo

ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR AS BONIFICACIÓNS E BENEFICIOS FISCAIS DO IBI E DA TAXA DO LIXO

O Concello de Cedeira informa da apertura de prazos para solicitar as bonificacións no IBI e na taxa do lixo para familias numerosas.

Pode consultar toda a información ao respecto destas solicitudes nos servizos sociais municipais. Os prazos e as ordenanzas reguladoras son:

      • Bonificación na taxa do IBI para familias numerosas

Prazo de solicitude: antes do 31 de marzo.
Pode consultar a ordenanza vixente que regula esta bonificación na seguinte ligazón:
IR Á LIGAZÓN Ordenanza fiscal do imposto de bens inmobles (Artigo 8)

      • Bonificación na taxa do lixo para familias numerosas e outros colectivos

Prazo de solicitude: antes do 31 de marzo.
Pode consultar a ordenanza vixente que regula esta bonificación na seguinte ligazón:
IR Á LIGAZÓN Ordenanza fiscal reguladora da taxa por recollida de residuos (Artigo 4)

O Concello persónase contra o concelleiro Vilela Santalla, ao que o xulgado acusa de malversación

O CONCELLO PERSÓNASE CONTRA O CONCELLEIRO VILELA SANTALLA, AO QUE O XULGADO ACUSA DE MALVERSACIÓN

O Concello de Cedeira tomou o acordo de personarse na causa aberta polo Xulgado contra o concelleiro Alfredo Vilela Santalla por un delito de malversación. Vilela está acusado de simultanear, durante o mandato 2011-2015, a dedicación exclusiva como concelleiro-delegado de Atención Cidadá, Servizos, Mantemento e Obras coa dirección e administración “de facto” da súa empresa de construción con sede na vila de Cedeira.

A decisión, que resultou aprobada no pleno de onte cos votos do equipo de goberno (PSOE, BNG e Anova) e co abandono do PP da sesión para non ter que pronunciarse sobre o asunto pola súa amizade con Alfredo Vilela, obedece ás consultas e informes emitidos polo secretaría do Concello, o despacho Lamas y Abogados e o servizo de asistencia xurídica da Deputación. Todos coinciden na necesidade de personarse no procedemento a efectos de exercer a acción civil tendente á restitución, reparación do dano e indemnización polos prexuízos causados, cuantificados en 112.000 euros.

O equipo de goberno, que subliña “a responsabilidade dos cargos públicos de denunciar e perseguir os delitos dos que poden ser coñecedores para no incorrer en prevaricación”, pon de manifesto que o Concello actúa en calidade de “prexudicado” patrimonialmente polos supostos cobros indebidos. Tamén fai constar que se está a actuar en defensa dos intereses dos cedeirenses e como consecuencia do requirimento formulado no seu día desde o Xulgado de Primeira Instancia e Instrucción de Ortigueira solicitando ao Concello que manifestase se se persoa como parte no procedemento ou, polo contrario, renuncia ás accións na súa condición de prexudicado na causa contra o exconcelleiro, que formou parte da corporación no último mandato do PP no Concello de Cedeira.

O día 9 de xullo do ano 2011 Alfredo Vilela Santalla presentou, a efectos da súa toma de posesión como concelleiro, declaración sobre causas de posible incompatibilidade, indicando que non concorría ningunha das descritas no artigo178 da LOREG. Posteriormente, e mediante unha resolución da Alcaldía, o día 20 de xullo do 2011, actúase a favor de Vilela Santalla outorgándolle as delegacións municipais de Atención Cidadá, Servizos, Mantementos e Obras. Finalmente, o día 29 dese mesmo mes o pleno recoñeceulle a dedicación exclusiva, pola que percibiría un importe anual bruto de 28.000 euros.

De resultar probada a causa que o xulgado ten aberta contra o concelleiro este terá que devolver o que cobrou ao erario público cedeirense, reiterase desde o goberno municipal.

O Concello amplía o prazo para a xustificación de subvencións deportivas e culturais

O Concello de Cedeira aprobou a ampliación do prazo de xustificación das subvencións obxecto das convocatorias para investimentos e actividades das áreas socio-cultural e de deportes publicadas no BOP 168 de 4 de setembro, de xeito que a data límite se prorroga ata o 17 de decembro de 2018.

O prazo de execución das actividades susceptibles de subvención se mantén no día 30 de novembro de 2018.

Na seguinte ligazón pode consultar a resolución aprobada para a apliación do prazo:

IR Á LIGAZÓN Resolución de avocación de competencia e aprobación ampliación plazos para xustificación subvencións da área sociocultural para investimentos e actividades 2018 a entidades e asociacións de ámbito municipal e para actividades e inversións de clubs e entidades deportivas 2018

Información curso gratuito para persoas desempregadas

INFORMACIÓN CURSO GRATUITO PARA PERSOAS DESEMPREGADAS

Dende Unións Agrarias – UPA estamos a impartir o curso “Manexo de cultivo ecolóxico de mazá”. Este curso impartirase en modalidade a distancia, ten unha duración de 100 horas, é totalmente gratuíto e vai dirixido a persoas en situación de desemprego de calquer sector de actividade.

No tríptico que achegamos especifícase a temática do mesmo, así como outra información de interese. A matrícula é aberta e as persoas interesadas xa se poden matricular; o prazo máximo para matricularse no curso é o 30 de septembro.

Este curso enmárcase dentro do proxecto REDNAMAN que estamos a levar a cabo a través do Programa Empleaverde. O Programa Empleaverde do Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente é a iniciativa da Fundación Biodiversidade para o impulso e a mellora do emprego, o emprendemento e o medio ambiente. Está cofinanciado polo Fondo Social Europeo ( FSE) no marco do Programa Operativo Emprego, Formación e Educación 2014-2020.

Para calquera dúbida ou consulta poden poñerse en contacto connosco a través dos seguintes medios:

Correo-e: formacion.unions@upa.es

Teléfono: 981 530 500

Descarga Tríptico do curso

Tríptico FD_DEF

A Mancomunidade informa sobre a contratación dun/unha informador/a turístico do Xeodestino Ferrolterra-Rías Altas

A MANCOMUNIDADE INFORMA SOBRE A CONTRATACIÓN DUN/UNHA INFORMADOR/A TURÍSTICO DO XEODESTINO FERROLTERRA-RÍAS ALTAS

A Mancomunidade obtivo unha subvención ao abeiro da RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2018 pola que se Establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións a concellos declarados municipios turísticos e a xeodestinos de Galicia para a contratación de persoal nas oficinas de turismo nos meses de xuño, xullo,agosto e setembro, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 na que se establece, cuxo artigo 1 establece que, como medida de fomento do emprego, o persoal que se contrate deberá figurar como desempregado, ou demandante dunha mellora de emprego, no Servizo Público de Emprego de Galicia, motivo polo que foi presentada unha oferta no Servizo Público de Emprego de Galicia.

As bases do procedemento poden consultarse no taboleiro de anuncios da web da Mancomunidade
IR Á LIGAZÓN Contratación de informador/ turístico da Mancomunidade

 

O Cedeira impulsa a súa política medioambiental coa contratación de sete persoas: un técnico e seis peóns

O CEDEIRA IMPULSA A SÚA POLÍTICA MEDIOAMBIENTAL COA CONTRATACIÓN DE SETE PERSOAS: UN TÉCNICO E SEIS PEÓNS

O Concello de Cedeira dalle pulo á promoción e defensa do patrimonio natural e criterios medioambientais dentro da política municipal coa contratación dun total de sete persoas. Así, o executivo local pasará a dispoñer dun técnico en dita materia que lle asesorá tanto á hora de recuperar espazos naturais como á de deseñar programas de información
e sensibilización ambiental, ademais de realizar tarefas de coordinación de actuaciones con outros organismos e de dar aopio no desenvolvemento de plans de mantemento. Este cadro de persoal completarase con seis peóns, que se encargarán de levar a cabo tarefas de conservación e mantemento de espazos públicos.

Trátase de contratacións temporais, do mes de xuño ao de setembro, que se financiará a través
do Fondo de Compensación Medioambiental (FCA).

O orzamento para este ano do Fondo Medioambiental ascende a 87.753,54 euros. Con cargo a esta cantidade tamén se prevé a ampliación do número de cobrecontedores, por importe de 8.097,32 euros. Esta medida consiste na instalación de estruturas de madeira para deixar fóra da vista os colectores do servizo de recollida de lixo.
O Concello de Cedeira tamén destina outra partida económica do Fondo de Compensación Medioambiental, cuxo importe é de 36.283,06 euros, a darlle continuidade ao programa de aforro enerxético -o que se vai a traducir na substitución das actuais luminarias da praza de Galicia por outras de tecnoloxía led- e ao plan municipal para darlle unha maior visibilidade aos peóns. Neste último caso, trátase de iluminar os pasos de peóns coa finalidade de que os automobilistas poidan percibir a presenza de persoas sobre a calzada. As actuacións incluídas na presente anualidade do FCA se levarán a cabo nas avenidas Zumalacárregui e da Area e na rúa Cuartel.

Convocatoria e Bases para a formación dunha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos para o posto de arquitecto/a

CONVOCATORIA E BASES PARA A FORMACIÓN DUNHA BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR NOMEAMENTOS INTERINOS PARA O POSTO DE ARQUITECTO/A

O obxecto da convocatoria é a formación dunha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos no posto de
arquitecto/a encadrado na escala de Administración Especial, subescala Técnica, grupo “A1” do Concello de Cedeira, co fin de facer fronte ás situacións expostas no artigo 23.2 da Lei 2/2015, de 29 de decembro, de emprego público de Galicia.

A presentación de solicitudes poderá facerse no Rexistro Xeral do Concello de Cedeira, na Sede Electrónica (https://
sede.cedeira.es) ou na forma prevista no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procedemento Administrativo común das Administracións Públicas. Se presentara a instancia por correo postal, deberá aparecer o selo da oficina de correos na devandita solicitude e se comunicará ao Concello a presentación da solicitude, por correo electrónico á direccióncorreo@cedeira.es, ou por fax ao número 981482506. Noutro caso só a data de inscrición da instancia no Rexistro do Concello será a que se teña en conta para todos os efectos.

O prazo de presentación de solicitudes será de OITO DÍAS NATURAIS, contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOP

DESCARGA Convocatoria e Bases para a formación dunha bolsa de traballo para realizar nomeamentos interinos para o posto de arquitecto/a

Aberto o prazo da convocatoria de praza de auxiliar administrivo/a

ABERTO O PRAZO DA CONVOCATORIA DE PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

Onte se publicou no BOE o anuncio correspondente e por tanto dende hoxe mesmo se poden presentar instancias
para participar no proceso selectivo para obter a praza de auxiliar administrativo/a.

O prazo remata o día 16 de abril.


VER PDF Anuncio BOP Bases específicas reguladoras da convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral


VER PDF Anuncio DOG do extracto da convocatoria para a provisión en propiedade dunha praza de auxiliar administrativo/a.


VER PDF Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Ferrol (A Coruña), referente a la convocatoria para proveer una plaza


DESCARGA EN WORD Modelo de solicitud