Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O Goberno publica a orde que fai obrigatorio o uso de máscaras en espazos públicos se non se pode manter a distancia de seguridade

Orden SND/422/2020, de 19 de maio, pola que se regulan as condicións para o uso obrigatorio de mascarilla durante situación de crisis sanitaria ocasionada pola COVID-19.

Mediante a presente orde disponse, con carácter xeral, o uso obrigatorio de máscaras en persoas de seis anos en diante na vía pública, en espazos ao aire libre e en calquera espazo pechado de uso público ou que se atope aberto ao público, sempre que non sexa posible manter unha distancia de seguridade interpersoal de polo menos dous metros, sendo recomendable o seu uso para a poboación infantil de entre tres e cinco anos.

Son excepcións a esta obrigación aquelas persoas que presenten algún tipo de dificultade respiratoria que poida verse agravada pola utilización da máscara e aquelas que teñan contraindicado o seu uso por motivos de saúde ou discapacidade.
Así mesmo, o seu uso non será esixible no desenvolvemento de actividades que resulten incompatibles, tales como a inxesta de alimentos e bebidas, así como en circunstancias nas que exista unha causa de forza maior ou situación de necesidade.

O previsto nesta orde debe entenderse sen prexuízo da necesidade de seguir cumprindo coas recomendacións das autoridades sanitarias relativas ao mantemento da distancia interpersoal, a hixiene de mans e resto de medidas de prevención..

Máis información na seguinte ligazón:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5142