Ofrécese asesoramento sobre axudas tendentes a conseguir a igualdade de oportunidades tales como o cheque infantil, libros de texto, acollemento, adopción, libro de familia numerosa…

 • Bolsas de axuda ao estudo (Consellería de Educación e Ordenación universitaria): destinadas ao alumnado de ensino obrigatorio, mediante o sistema de préstamo de libros.
 • Axudas a familias en casos de partos ou adopción múltiple: axudas económicas para familias nas que se produza un parto múltiple, adopción ou acollemento preadoptivo de varios menores.
 • Cheque infantil: axuda económica para a atención de menores de 3 anos en centros de primeira infancia non sostidos con fondos públicos.
 • Prestación por fillo menor a cargo: axuda económica de pago único destinada a aquelas persoas que teñan ao seu cargo fillos menores de 3 anos.
 • Axudas a nais traballadoras con fillos menores de 3 anos (Axencia Tributaria): prestación económica mensual por cada fillo menor de 3 anos.
 • Adopción
 • Acollemento familiar: proporciónalle aos menores en situación de desprotección unha familia que supla temporalmente a súa e que cubra as necesidades básicas do menor.
 • Equipo do menor: equipo técnico pluridisciplinar en materia de protección do menor destinado a desenvolver programas preventivos e de intervención en casos de desprotección do menor. Existe unha coordinación continua deste servizo cos servizos sociais de atención primaria.
 • Gabinetes de orientación familiar: servizo público gratuíto. A súa finalidade é servir de instrumento eficaz na protección e na atención da familia e dos seus membros.
 • Puntos de encontro: son lugares onde pais ou nais e os fillos que non conviven xuntos poidan realizar as visitas nun ambiente neutral baixo a supervisión de persoal especializado.
 • Teléfono do menor: servizo gratuíto dirixido aos menores que queiran achegar suxestións ou facer denuncias de situacións de malos tratos, desamparo…
 • Servizo de atención ao menor: apartado de correos destinado para aqueles rapaces que non se atreven a expoñer a súa queixa de viva voz.
 • Adquisición de libros de texto: axuda para libros de texto e material didáctico complementario para aqueles alumnos matriculados en centros sostidos con fondos públicos, en calquera curso de educación primaria e secundaria.
 • Título de familia numerosa
 • Axudas periódicas para a integración do menor: axudas individuais de carácter periódico, de prevención e apoio á familia para a integración do menor coas finalidade de proporcionarlle apoio económico ás familias para garantir a atención adecuada aos menores.
 • Estadías nas residencias de tempo libre: destinado a persoas maiores de idade ou menores acompañados dos seus pais ou titores.
 • Centros de atención á primeira infancia: destinado a menores de 3 anos con discapacidades física, psíquica e sensorial.
 • Mediación familiar: profesionais especializados en actuacións psicosociofamiliares que auxilian a aquelas persoas que teñen ou tiveron unha relación familiar problemática para ofrecerlles unha solución pactada a súa problemática matrimonial ou de parella.

Para a tramitación ou para obter máis información destes recursos, é preciso concertar unha entrevista cos traballadores sociais do Concello. Para solicitar a cita, pode acudir ás oficinas do departamento de servizos sociais, ou chamar por teléfono:

Centro Sociocultural, Rúa do Convento s/n – 3º Ándar

Horario de atención ao público: de luns a venres de 9.00h a 14.00h

981 492 179