Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NOVAS

Sanidade prohibe desde hoxe os velorios e restrinxe a tres as persoas nos enterros

A Orde SND/298/2020 do 29 de marzo detalla que a prohibición afecta a todos os falecidos, e non só a aqueles que estivesen infectados por Covid-19. A orde establece, ademais, que se pospón a celebración de cultos relixiosos e cerimonias civís fúnebres ata a finalización do estado de alarma. A continuación detallanse como deben realizarse estes actos, onde destacamos algúns aspectos importantes sobre esta materia:

 • Prohíbense os velorios en todo tipo de instalacións, públicas ou privadas, así como nos domicilios particulares.
 • No caso de falecidos por COVID-19, non se poderán realizar prácticas de tanatoestética, intervencións de tanatopraxia, nin intervencións por motivos relixiosos que impliquen procedementos invasivos no cadáver.
 • Pospoñerase a celebración de cultos relixiosos ou cerimonias civís fúnebres ata a finalización do estado de alarma, sen prexuízo da posibilidade prevista no parágrafo seguinte. A participación na comitiva para o enterramento ou despedida para cremación da persoa falecida restrínxese a un máximo de tres familiares ou achegados, ademais, no seu caso, do ministro de culto ou persoa asimilada da confesión respectiva para a práctica dos ritos funerarios de despedida do defunto. En todo caso, deberase respectar sempre a distancia dun a dous metros entre eles.
 • Durante o período de vixencia do estado de alarma, os prezos dos servizos funerarios non poderán ser superiores aos prezos vixentes con anterioridade ao 14 de marzo de 2020. No caso de servizos xa abonados a prezos superiores aos establecidos con anterioridade ao 14 de marzo de 2020, a empresa deberá iniciar de oficio a devolución da diferenza, deixando constancia das actuacións realizadas para ese efecto no caso de que non poida levar a cabo. Neste caso, o usuario dispoñerá de seis meses desde a data de finalización do estado de alarma para solicitar o correspondente reembolso. As empresas de servizos funerarios deberán facilitar ao usuario, con carácter previo á contratación do servizo, un orzamento desagregado por cada un dos conceptos incluídos no mesmo e a lista de prezos vixente con anterioridade ao 14 de marzo de 2020, aínda no caso de que resulte necesario realizar actuacións específicas como consecuencia dos falecementos producidos por causa do COVID-19.Respecto dos servizos ou produtos contratados que non poidan ser gozados ou entregados ao usuario debido ás medidas implementadas en virtude do Real Decreto 463/2020 e as súas normativas de desenvolvemento, devolverase ao consumidor ou usuario os importes xa abonados correspondentes aos devanditos servizos ou produtos.

Descarga PDF da Orde SND/298/2020 do 29 de marzo

Instrucións sobre redución de servizos de transporte de viaxeiros

No BOE de hoxe publicouse a Orde TMA/306/2020 pola que se ditan instrucións sobre redución de servizos de transporte de viaxeiros durante a vixencia da Real Decreto-lei 10/2020.

A Orde articúlase en dous artigos nos que se regula a redución da oferta de servizos.

 1. Os servizos de transporte público de viaxeiros por estrada e ferroviarios de ámbito urbano e periurbano, que estean sometidos a contrato público ou obrigacións de servizo público ( OSP), ou sexan de titularidade pública, con independencia da Administración titular ou competente sobre os mesmos, reducirán a súa oferta de servizos e frecuencias ata alcanzar niveis de prestación similares aos de fin de semana, considerando a necesidade de acceso ao posto de traballo do persoal ocupado nos servizos esenciais e o acceso dos cidadáns aos servizos básicos. Esta redución será de aplicación para o período de aplicación da Real Decreto-lei 10/2020.
 2. Os horarios e frecuencias dos servizos de transporte sinalados poderán axustarse, de conformidade co disposto no apartado 1, atendendo ás necesidades específicas de cada territorio, por parte da Administración competente ou polos operadores, en virtude de causa xustificada, @teniendo en cuenta, en todo caso, que deben adoptarse as medidas necesarias para procurar a máxima separación posible entre os viaxeiros. Devandito axuste de horario e frecuencias farase, no seu caso, o máis axiña posible.

Pode descargar o documento na seguinte ligazón:

Descargar PDF Orde TMA/306/2020, do 30 de marzo, pola que se ditan instrucións sobre redución de servizos de transporte de viaxeiros durante a vixencia da Real Decreto-lei 10/2020.

Servizos Esenciais publicados no BOE

Como información complementaria ao Real Decreto aprobado onte, a continuación detállanse os SERVIZOS ESENCIAIS que a Federación Española de Municipios e Provincias considera que deben ser prestadas necesariamente polas Entidades Locais:

 • Policía Local
 • Bombeiros e Protección Civil
 • Recollida de lixo
 • Limpeza Viaria
 • Axuda a Domicilio
 • Teleasistencia Violencia de Xénero
 • Augas e rede de abastecemento
 • Alumado público
 • Limpeza de edificios e dependencias municipais
 • Servizos Sociais (atención cidadanía e poboación vulnerable)
 • Atención á Cidadanía (telefónica e telemática)
 • Servizo de Informática.
 • Servizos de mantemento para a atención de urxencias en viais e espazos públicos
 • Secretaría
 • Intervención
 • Tesourería
 • Rexistro Xeral
 • Servizo de Obras
 • Servizos Funerarios e Cemiterio
 • Responsables unidades administrativas
 • Transporte
 • Servizo de atención e protección aos animais

A parte destas actividades o Real Decreto 10/2020, do 29 de marzo, recolle as actividades esenciais que poden ser realizadas polo sector público e privado ata o próximo día 9 de abril.

Ver PDF Real Decreto 10/2020, do 29 de marzo