Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

SOLICITUDE DE LICENZA DE EDIFICACIÓN

De xeito xeral, requírese licenza de edificación para os seguintes actos de uso do solo e do subsolo:

  • Os actos de edificación e uso do solo e do subsolo que, consonte a normativa xeral da edificación, precisen proxecto de obras da edificación.
  • As intervencións en inmobles declarados bens de interese cultural ou catalogados polas súas singulares características ou valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos ou paisaxísticos.
  • As demolicións, agás as derivadas de resolucións de expedientes de restauración da legalidade urbanística.
  • Os muros de contención de terras, segundo se estableza regulamentariamente.
  • Os grandes movementos de terras e as explanacións.
  • As parcelamentos, segregacións ou outros actos de división de terreos en calquera clase de solo, cando non formen parte dun proxecto de reparcelación.
  • A implantación de calquera instalación de uso residencial, xa sexa provisional ou permanente.
  • A corta de masas arbóreas ou de vexetación arbustiva en terreos incorporados a procesos de transformación urbanística e, en todo caso, cando a dita corta derive da lexislación de protección do dominio público.

Na solicitude de licenza poderá coñecer cal é a documentación a aportar, dependendo do tipo de obra que se vaia realizar.

Pode coñecer o importe da taxa e do imposto que ten que aboar ao Concello a través da autoliquidación da solicitude de licenza de edificación usando a Calculadora de pagamento de impostos e taxas de urbanismo.

IR Á LIGAZÓN Calculadora do pago de impostos e taxas de urbanismo

Rexistro xeral municipal
Casa do Concello, Rúa Real nº15.

 

De luns a venres: de 9.00 a 14.00 h. Sábados: de 10.00 a 13.00 h.

 

981 480 000 (extensión 6).

 

IR Á LIGAZÓN Rexistro electrónico

Unha vez realizada a entrega da documentación necesaria para a concesión da licenza de primeira edificación, o Concello de Cedeira ten un prazo máximo de tres meses para conceder ou denegar a solicitude.

Logo da concesión da licenza, o solicitante pode iniciar as obras nas condicións explicitadas na autorización concedida polo Concello.

Logo da finalización das obras, o solicitante debe comunicar este feito ao Concello para, de ser o caso, proceder á liquidación definitiva das obrigas tributarias por parte dos departamentos municipais.