A tenza dos considerados animais potencialmente perigosos está regulada no Concello de Cedeira en virtude da lexislación autonómica de Galicia.

Pode consultala na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Decreto 90/2002, do 28 de febreiro, polo que se regula a tenza de animais potencialmente perigosos

Os animais considerados potencialmente perigosos son:

Todos aqueles que pertencendo á fauna autóctona ou alóctona, independentemente da súa condición, natureza, especie ou raza á que pertencen, e convivindo no contorno humano como animais domésticos ou de compañía, sexan susceptibles de ocasiona-la morte, ou lesións ás persoas ou a outros animais, ou de producir danos de certa entidade ás cousas.

Os cans considerados potencialmente perigosos son:

a) Cans que tiveran algún episodio de agresións a persoas ou ataques de certa entidade a animais ou ás cousas.

b) Cans que foran adestrados para a garda e defensa.

c) Cans que polas súas características raciais puidesen ser aptos para o adestramento, para a garda e defensa e en concreto os pertencentes ás razas seguintes: American Stafforshire Terrier, Pit Bull Terrier, Bullmastif, Dobermann, Dogo Arxentino, Dogo de Burdeos, Dogo do Tíbet, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Presa Canario, Presa Mallorquín (Ca de Bou), Rottweiler, Staffordshire Bull Terrier, Tosa Inu e Akita Inu. Tamén serán considerados neste apartado os cruces en primeira xeración destes, cruces destas razas entre sí ou cruces destes con outras razas, obtendo unha tipoloxía similar a algunha das razas anteriormente descritas.

d) Cans que manifesten unha marcada agresividade natural ou inducida mediante adestramento, malos tratos ou calquera outro medio. A dita agresividade será apreciada pola autoridade competente, de oficio ou logo de notificación ou denuncia e logo de informe dun adestrador ou veterinario designado para o efecto.

A tenza e propiedade destes animais obriga á solicitude de licenza administrativa e rexistro  do animal no Concello de Cedeira.

 • Solicitude de Licenza administrativa

  O propietario que resida no Concello de Cedeira  dun animal potencialmente perigoso deberá realizar os seguintes trámites nas oficinas da Policía Local.

  Oficinas da Policía Local. Rúa Real nº 15. Baixo

   

  De luns a venres: de 9.00h a 14.00h. Sábado: de 10.00h a 13.00h

   

  649 876285

   

  • Cubrir a solicitude de licenza administrativa:

  Pode descargar a solicitude no seguinte enlace:


  VER PDF Licenza animais potencialmente perigrosos


  DESCARGA WORD Licenza animais potencialmente perigrosos

  • Aportar a documentación requerida na solicitude
  • Rexistro da solicitude no rexistro da Policía Local
  • No caso de resolverse favorablemente, concederase por parte do Concello a licenza administrativa
 • Rexistro de animais

  O propietario dun animal potencialmente perigoso que teña dito animal no Concello de Cedeira, deberá inscribir dito animal seguindo os trámites que se sinalan a continuación:

  Nas oficinas da Policía Local:

  Oficinas da Policía Local. Rúa Real nº 15. Baixo

   

  649 876285

   

  1. Achegarse ás oficinas da Policía Local coa documentación requerida
  2. Aportar a documentación requerida para o rexistro
  • Xustificación de ter suscrito un seguro de responsabilidade civil para o animal
  • Documento acreditativo da implantación do microchip
  • Fotocopia acreditativa da licenza municipal
  1. No caso de resolverse favorablemente, farase entrega dunha copia cos datos identificativos.