Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PUBLICADA A APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DO CONSELLO LOCAL DE INFANCIA E ADOLESCENCIA

O Pleno do Concello de Cedeira, en sesión extraordinaria realizada o 17.11.2023, acordou a aprobación inicial do Regulamento do Consello Local de Infancia e Adolescencia.
De conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, sométese o expediente a información pública polo prazo de trinta días, a contar dende o seguinte ao da inserción do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de edictos do Concello, co fin de que os interesados poidan examinalo e presentar as reclamacións e suxerencias que estimen oportunas, encontrándose o expediente de manifesto na Secretaría do Concello durante o prazo sinalado.

Pódese consultar o texto do Regulamento municipal na seguinte ligazón:

Descarga PDF Regulamento Consello Local de Infancia e Adolescencia de Cedeira.

Descarga PDF Anuncio Aprobación inicial do Regulamento do Consello Local de Infancia e Adolescencia

De non presentarse reclamacións durante o citado prazo, o Regulamento considerarase definitivamente aprobado.