Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL DE ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLOS SERVIZOS DE INMOBILIZACIÓN, RETIRADA, DEPÓSITO E CUSTODIA DE VEHÍCULOS

O Pleno do Concello, en sesión celebrada o 3 de febreiro de 2022, adoptou acordo de aprobar provisionalmente a ordenanza fiscal reguladora da taxa polos servizos de inmobilización, retirada, depósito e custodia de vehículos.

Sométese o devandito expediente a información pública e audiencia aos interesados, durante o prazo de trinta días hábiles contados a partir da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia, dentro dos cales os interesados poderán examinalo nos Servizos Económicos do Concello e presentar as reclamacións que estimen oportunas.

O acordo de aprobación inicial elevarase a definitivo no caso de que non se produzan reclamacións durante o prazo de exposición pública do expediente, de conformidade co disposto no artigo 17 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

DESCARGA PDF ORDENANZA FISCAL