Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Desprazamentos universitarios e a centros escolares

Con motivo do proceso de redución gradual das medidas extraordinarias de restrición da mobilidade e do contacto social establecidas mediante o Real Decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declaraba o estado de alarma, o pasado 9 de maio tivo lugar a publicación da Orde SND/399/2020, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 1 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, en cuxo contexto impártense instrucións que afectan a determinados ámbitos da vida cidadá entre os que se atopan os relativos á liberdade de circulación así como ás condicións de reapertura de centros educativos e universitarios para a realización de actividades administrativas.

En relación cos mesmos, naqueles territorios que se atopan na Fase 1, ao obxecto de favorecer a recuperación da normalidade da vida educativa, e sen prexuízo da obrigación de observar as instrucións que impartan as autoridades sanitarias para a prevención do COVID-19, autorízanse, dentro da provincia, illa ou unidade territorial de referencia a efectos do proceso de desescalada:

  • Os desprazamentos aos centros escolares para a recollida de material escolar e outras actividades de natureza análoga. Ao obxecto de manter as medidas sanitarias de seguridade e hixiene necesarias, o acceso aos centros escolares realizarase previa concertación de cita para o efecto e por unha soa persoa, ao obxecto de minimizar a coincidencia de persoas nos mesmos e garantir o mantemento da distancia interpersoal de seguridade.
  • Os desprazamentos dos estudantes universitarios ás localidades nas que cursan os seus estudos ou nas que residen durante o curso universitario, que teñan por obxecto a recollida de material docente, obxectos persoais, firma ou finalización de contratos de aluguer, ou outras actividades de natureza semellante.

Lémbrase que os movementos fóra do ámbito da provincia, illa ou unidade territorial de referencia continúan suxeitos aos requisitos recollidos no artigo 7 do Real Decreto 463/2020, nos termos establecidos no mesmo e nas ordes e instrucións ditadas no seu desenvolvemento.