Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres

BASES REGULADORAS DAS AXUDAS DESTINADAS A FOMENTAR O ASOCIACIONISMO E A PARTICIPACIÓN DAS MULLERES

A Xunta de Galicia ven de publicar a resolución da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento SI437A).

As asociacións que estean interesadas teñen de prazo para a presentación das solicitudes ata o 9 de febreiro, un mes contado a partir do día seguinte á publicación no DOG da antedita resolución. Pode consultar a publicación do DOG na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Pode acceder a sede electrónica da Xunta na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Sede electrónica da Xunta de Galicia

Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requiriráselle para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

Para a presentación das solicitudes poderá empregarse calquera dos mecanismos de identificación e sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave Chave365.

As solicitudes de axuda dirixiranse, xunto coa documentación necesaria, á xefatura territorial da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza competente en función da provincia na cal a asociación teña establecida a súa sede social.