Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Aprobado o Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) de Cedeira

Aprobado inicialmente o Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) de Cedeira, por acordo plenario de data 30.01.2020, de conformidade co artigo 83 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, sométese a información pública polo prazo de trinta días a contar desde o día seguinte ao de publicación no Boletín Oficial da Provincia.

Durante devandito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as suxestións, observacións e alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste Concello (dirección www.cedeira.gal).

No suposto de que non se formulen reclamacións ou suxerencias en dito período de información pública, o Plan quedará definitivamente aprobado sen necesidade dun novo acordo plenario, procedéndose á súa publicación no Boletín Oficial da Provincia.