Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

ANUNCIO DA “APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DO CONCELLO DE CEDEIRA”

O Pleno do Concello de Cedeira, en sesión ordinaria realizada o 30.03.2023, acordou a aprobación inicial da Ordenanza de Administración electrónica.

De conformidade co disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, sométese o expediente a información pública polo prazo de trinta días, a contar dende o seguinte ao da inserción do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios do Concello, co fin de que os interesados poidan examinalo e presentar as reclamacións e suxerencias que estimen oportunas, encontrándose o expediente de manifesto na Secretaría do Concello durante o prazo sinalado. Así mesmo, estará a disposición dos interesados o texto da Ordenanza municipal no portal web do Concello (dirección: www.cedeira.gal).

De non presentarse reclamacións durante o citado prazo, a Ordenanza considerarase definitivamente aprobada.

DESCARA PDF Anuncio BOP Aprobación inicial da Ordenanza de Administración electrónica do Concello de Cedeira

DESCARA PDF Ordenanza de Administración electrónica do Concello de Cedeira