Os actos de parcelación comprenden aquelas actuacións que teñen por obxecto a modificación de leiras ou parcelas, en calquera clase de chan, mediante a división simultánea ou sucesiva dos terreos en dous ou máis lotes novos independentes.

Os actos de parcelación poderán incluír, con carácter simultáneo e complementario, agrupacións de leiras ou parcelas.

Aqueles que desexen solicitar licenza de parcelación ou segregación deberán levar a cabo os seguintes trámites municipais:

 • 1. Cubrir a solicitude de licenza para parcelación e segregación

 • 2. Aportar a documentación requerida na solicitude

  A información a aportar é a sinalada na propia solicitude e deberá entregarse conxuntamente coa solicitude debidamente cuberta.

 • 3. Pago da autoliquidación

  O importe fixo que debe aboarse por cada solicitude de licenza de parcelación ou segregación é de 120€.

  A ordenanza municipal que regula a taxa a aboar derivada da solicitude desta licenza pode consultala na seguintes ligazóns


  VER PDF Ordenanza Licenzas urbanísticas


  DESCARGA WORD Ordenanza Licenzas urbanísticas

  Os lugares e contas de ingreso para a taxa a aboar pola solicitude desta licenza son os seguintes:

  BBVA:  ES70 0182 0622 4100 0000 0055

  La Caixa: ES37 2100 4936 5822 0000 4470

  Abanca: ES15 2080 5196 2931 1000 0027

  Banco Pastor: ES57 0238 8151 9006 6000 0271

  Banco Sabadell Gallego:ES57 0081 2238 4100 0100 0705

  O texto do xustificante de ingreso da autoliquidación (concepto), debe incluir a seguinte información:

  Código 32100 + (DNI do solicitante la licenza)

 • 4. Presentar a solicitude de licenza, a documentación requerida e o xustificante de pago da autoliquidación no Rexistro do Concello de xeito físico en dependencias municipais, ou vía rexistro electrónico.

  Rexistro xeral municipal

  Casa do Concello, Rúa Real nº15

   

   De luns a venres: de 9.00h a 14.00h. Sábado: de 10.00h a 13.00h

   

   981 480000 (extensión 6)

   

  IR Á LIGAZÓN Rexistro electrónico

 • 5. Concesión de licenza por parte do órgano municipal correspondente

  Unha vez realizada a entrega de documentación necesaria para a concesión da solicitude de licenza, o Concello de Cedeira ten un prazo  máximo de 3 meses para conceder ou denegar dita solicitude.