Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

SOLICITUDE DE VAOS E ENTRADAS

Deberá solicitarse vao de entrada e reserva de vía para utilizar ou aproveitar o dominio público local en beneficio particular, como entradas de vehículos a través de beirarrúas e reservas de vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías de calquera clase e outras reservas análogas.

Os pasos para a tramitación das solicitudes son os seguintes:

 • Enderezo exacto da ubicación do vao ou reserva de vía que se solicita.
 • Tipo de entrada de vehículos ou reserva de espazo que se solicita:
  • Entrada a locais destinados a garaxes públicos considerados como tales no imposto de actividades económicas.
  • Entrada a locais destinados a garaxes individuais ou vivendas unifamiliares.
  • Entrada a garaxes colectivos (comunidades de propietarios e similares).
  • Entradas a talleres ou locais comerciais ou industriais.
  • Reserva de espazos nas vías e terreos de uso público (para carga e descarga).
 • Metros lineais de ocupación.
 • No caso de solicitude de reserva de espazos para carga e descarga, número de horas de reserva solicitada (catro horas ao día, oito horas ao día ou vintecatro horas ao día).

Pódese descargar o modelo de solicitude na seguinte ligazón:


VER PDF Solicitude licenza de vaos


VER PDF Instrucións para a solicitude de vao

As tarifas aplicables son as seguintes:

 • Entrada a locais destinados a garaxes públicos considerados como tales no imposto de actividades económicas, ó ano por plaza: 10,00 € anuais por praza.
 • Entrada a locais destinados a garaxes individuais ou vivendas unifamiliares ó ano: 20,00 € anuais.
 • Entrada a garaxes colectivos (comunidades de propietarios e similares): 7,00 € anuais por praza (mínimo 21,00 €).
 • Entrada a talleres ou locais comerciais e industriais: 20,00 € anuais por metro lineal.
 • Reserva de espazo nas vías e terreos de uso público:

Reservas durante catro horas ao día como máximo: 20,00 € anuais por metro lineal.

Reservas durante oito horas ao día como máximo: 30,00 € anuais por metro lineal.

Reservas durante as vintecatro horas do día: 45,00 € anuais por metro lineal.

 • Placa de vao: 30,00 € por unidade.
 • Placa de reserva de espazo: 70,00 € por unidade.
 • Vao e garaxe compatible coa tarifa pola entrada de vehículos: 10,00€.

Pódese consultar o texto íntegro da ordenanza fiscal que regula este trámite na seguinte ligazón:


VER PDF Ordenanza fiscal reguladora de vaos por entradas de vehículos a través de beirarrúas e reservas de vía

O aboamento do importe da autoliquidación pódese facer en calquera das seguintes contas:

BBVA: ES70 0182 0622 4100 0000 0055

La Caixa: ES37 2100 4936 5822 0000 4470

Abanca: ES15 2080 5196 2931 1000 0027

Banco Pastor: ES57 0238 8151 9006 6000 0271

Banco Sabadell Gallego: ES57 0081 2238 4100 0100 0705

O texto do xustificante de ingreso da autoliquidación (concepto), debe incluír a seguinte información:

Código 33100 + (DNI da persoa solicitante da licenza)

REXISTRO XERAL MUNICIPAL

Casa do Concello, rúa Real 15.

De luns a venres: de 9.00 h a 14.00 h.

981 480 000 (extensión 6).

REXISTRO ELECTRÓNICO

IR Á LIGAZÓN Rexistro electrónico

Unha vez entregada a documentación necesaria, o Concello de Cedeira ten un prazo máximo dun mes para comunicar a concesión ou denegación da licenza de vao ou reserva de vía solicitados.

A placa poderase recoller en dependencias municipais logo de presentar o documento acreditativo da concesión de licenza.