Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

PRESENTACIÓN DE RECURSO ADMINISTRATIVO CULTURA E TURISMO

Calquera persoa interesada poderá prensentar recurso contra os actos administrativos ditados polo Concello, sempre que o faga cumprindo as condicións e os prazos que marca o acto/procedemento obxecto do recurso.

Contra os actos administrativos e resolutivos deste departamento, poden presentar dous tipos de recursos:

  • Recurso de alzada:

Poderase interpoñer recurso de alzada contra calquera acto ou resolución que non poña fin á vía administrativa.

Prazo máximo de presentación: un mes desde que o Concello informe da resolución.

Prazo máximo de resolución: tres meses desde a presentación do recurso.

  • Recurso de reposición:

Poderase interpoñer recurso de reposición contra calquera acto ou resolución que poña fin á vía administrativa

Prazo máximo de presentación: un mes desde que o Concello informe da resolución.

Prazo máximo de resolución: un mes desde a presentación do recurso.

Todos os recursos que se interpoñan no Concello deberán incorporar, como mínimo, a seguinte información:

  1. Identificación persoal.
  2. Acto que se recorre e a razón da súa impugnación.
  3. Lugar, data, sinatura, identificación do medio e do lugar que se sinale a efectos de notificación.
  4. Órgano administrativo ao que se dirixe.
  5. Particularidades esixidas por disposicións específicas.

O erro na cualificación do recurso por parte da persoa recurrente non será obstáculo para a súa tramitación, sempre que poida deducirse o seu verdadeiro carácter.

Todas as resolucións que son comunicadas por parte do Concello as persoas interesadas incorporan no propio texto da resolución os prazos e as condicións para interpoñer recurso de reposición ou de alzada contra o acto administrativo comunicado.

Na seguinte ligazón pódese descargar o formulario dispoñible no Concello para a presentación de recursos de alzada e reposición:


VER PDF Instancia para presentación de recurso de alzada ou reposición

Nas seguintes ligazóns pódense consultar as leis que regulan os recursos de reposición e alzada no ámbito da administración local:

IR Á LIGAZÓN Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (Artigo 112 e seguintes)

IR Á LIGAZÓN Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. Artigo 14