Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Labores de xestión de biomasa nas liñas de Unión Fenosa Distribución S.A.

LABORES DE XESTIÓN DE BIOMASA NAS LIÑAS DE UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A.

Unión Fenosa Distribución vén de comunicar ao Concello de Cedeira a próxima realización de operacións de xestión de biomasa nas súas liñas, en virtude do cumprimento da Lei 12/2012 de Montes de Galicia, e conforme ao indicado na súa disposición final primeira, pola que se modifica a Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

Por elo, achéganse os planos correspondentes ao trazado das liñas onde se van a realizar os labores de xestión de biomasa para que se publiquen a efectos de que os propietarios dos terreos, se é do seu interese, poidan executalas previamente. Se transcorridos 15 días desde esta publicación o propietario do terreo non efectuou os labores de xestión de biomasa indicadas, Unión Fenosa Distribución procederá á súa realización.

Nas seguintes ligazóns pode consultar o texto íntegro da comunicación e o plano correspondente ao trazado das liñas afetadas:

IR Á LIGAZÓN Comunicación Unión Fenosa Distribución S.A.

IR Á LIGAZÓN Plano liñas e terreos afectados