Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

INFORMACIÓN PÚBLICA RELATIVA AO PROXECTO “ACTUACIÓNS NA MORFOLOXÍA NA PRAIA DA MADALENA EN CEDEIRA, T.M. DE CEDEIRA (A Coruña)”

Redactándose o proxecto de “Actuacións na morfoloxía na praia da Madalena en Cedeira, T.M. de Cedeira (A Coruña)” e o seu correspondente Estudo de Impacto ambiental (número de expediente 15-0810), de conformidade co disposto no artigo 36 da Lei 21/2013, do 9 de decembro, de avaliación ambiental, o artigo 45 da Lei 22/1988, do 28 de xullo, de Costas e o artigo 98 do Regulamento Xeral de Costas aprobado mediante Real Decreto 876/2014, do 10 de outubro, sométense a información pública, durante un prazo de TRINTA (30) días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial do Estado.

Esta actuación atópase sometida a avaliación de impacto ambiental ordinaria, tendo como promotor e órgano substantivo á Dirección Xeral da Costa e o Mar, adscrita á Secretaria de Estado de Medio Ambiente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico.

Dita documentación poderá consultarse en días hábiles e en horario comprendido entre as 9.00 e as 14.00 horas, nas oficinas da Demarcación de Costas en Galicia, rúa San Pedro de Mezonzo 2 baixo – 15004 A Coruña, previa petición de cita en bzncostasacoruna@miteco.es ou no teléfono 981 30 38 99, nas dependencias do Concello de Cedeira ou na dirección web https://www.miteco.gob.es/es/costas/participacion-publica/15-prol-150810. aspx, onde se atopa a disposición #a fin de que calquera persoa ou entidade poida presentar as observacións ou alegacións que estime oportunas dentro do prazo citado, segundo os mecanismos establecidos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, dirixidas á mencionada Demarcación de Costas de Galicia e citando as referencias que aparecen neste anuncio.

Descarga PDF