Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

DEBER DE CONSERVACIÓN DE TERREOS SITUADOS EN SOLO URBANO

Coa finalidade de manter os terreos e solares libres de maleza, residuos e en condicións axeitadas de salubridade, seguridade e ornato público, o concello lémbralle ás persoas propietarias destas parcelas as súas obriga en relación á normativa vixente.

Así mesmo, de non cumprir o indicado, o concello tramitará as correspondentes ordes de execución coa imposición, de ser o caso, de multas coercitivas.

Pódese descargar o bando na seguinte ligazón:

Descarga bando DEBER DE CONSERVACIÓN DE TERREOS SITUADOS EN SOLO URBANO