Se desexa coñecer o importe da taxa e do imposto que ten que abonar ao Concello pola realización de obras, o Concello pon a disposición dos interesados unha calculadora automática.

  • Para comunicación previa de obras:

Indique se a obra realízase en solo rústico ou urbán, e introduza o orzamento de execución material da obra (sen IVE)
IR Á LIGAZÓN CALCULADORA

  • Para licenza de edificación:

Indique se a obra realízase en solo rústico ou urbán, e introduza o orzamento de execución material da obra (sen IVE)
IR Á LIGAZÓN CALCULADORA

  • Para licenza de primeira ocupación de edificacións:

Indique os metros cadrados de superficie construida.
IR Á LIGAZÓN CALCULADORA
(PRIMEIRA OCUPACIÓN)


Para abonar os importes derivados da autoliquidación, poden realizarse os respectivos ingresos nas seguintes contas titularidade do Concello:

BBVA: ES70 0182 0622 4100 0000 0055

La Caixa: ES37 2100 4936 5822 0000 4470

Abanca: ES15 2080 5196 2931 1000 0027

Banco Pastor: ES57 0238 8151 9006 6000 0271

Banco Sabadell Gallego:ES57 0081 2238 4100 0100 0705

O texto do xustificante de ingreso da autoliquidación (concepto), debe incluir a seguinte información:

Código 32100 + (DNI do solicitante la licenza)