Saneamento rúas Paz, Silva e Floreal

RESUMO DATOS LICITACIÓN

ESTADO: EN TRAMITACIÓN

IMPORTE DO PRESUPOSTO XERAL: 146.896,02 €

ADXUDICATARIO: Pendente

IMPORTE DE ADXUDICACIÓN: Pendente