As datas para o abono en período voluntario dos tributos municipais periódicos (que non son por autoliquidación) son as seguintes:

 • Xaneiro

  Servizo de Axuda no Fogar

  Taxa de auga e acometida

  Taxa de saneamento e depuración (sumidoiros)

 • Febreiro

  Servizo de Axuda no Fogar

 • Marzo

  Servizo de Axuda no Fogar

  Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (Rodaxe)

 • Abril

  Servizo de Axuda no Fogar

  Taxa de auga e acometida

  Taxa de saneamento e depuración (sumidoiros)

 • Maio

  Servizo de Axuda no Fogar

  Taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras (terrazas)

 • Xuño

  Servizo de Axuda no Fogar

 • Xullo

  Servizo de Axuda no Fogar

  Taxa de auga e acometida

  Taxa de saneamento e depuración (sumidoiros)

 • Agosto

  Servizo de Axuda no Fogar

 • Setembro

  Imposto sobre Bens Inmobles

  Taxa de Lixo

  Taxa de vaos e reservas de vías públicas

  Taxa polo aproveitamento especial ou utilización privativa do dominio público local

  Taxa por aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministracións de interese xeral

 • Outubro

  Servizo de Axuda no Fogar

  Taxa de auga e acometida

  Taxa de saneamento e depuración (sumidoiros)

 • Novembro

  Servizo de Axuda no Fogar

 • Decembro

  Servizo de Axuda no Fogar