Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

CALENDARIO FISCAL

As datas para o aboamento en período voluntario dos tributos municipais periódicos (que non son por autoliquidación) son as seguintes:

Servizo de axuda no fogar.

Taxa de auga e acometida.

Taxa de saneamento e depuración (sumidoiros).

Servizo de axuda no fogar.

Servizo de axuda no fogar.

Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVMT) – rodaxe.

Servizo de axuda no fogar.

Taxa de auga e acometida.

Taxa de saneamento e depuración (sumidoiros).

Servizo de axuda no fogar.

Taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras (terrazas).

Servizo de axuda no fogar.

Servizo de axuda no fogar.

Taxa de auga e acometida.

Taxa de saneamento e depuración (sumidoiros).

Servizo de axuda no fogar.

Imposto sobre bens inmobles (IBI) – contribución.

Taxa de lixo.

Taxa de vaos e reservas de vías públicas.

Taxa polo aproveitamento especial ou utilización privativa do dominio público local.

Taxa por aproveitamento especial do dominio público local a favor de empresas explotadoras de servizos de subministracións de interese xeral.

Servizo de axuda no fogar.

Taxa de auga e acometida.

Taxa de saneamento e depuración (sumidoiros).

Servizo de axuda no fogar.

Servizo de axuda no fogar.