Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

CALCULADORA PAGO IMPOSTOS E TAXAS DE URBANISMO

Se desexa coñecer o importe das taxas e dos impostos que ten que aboar ao Concello pola realización de obras, ten á súa disposición unha calculadora automática.

  • Para comunicación previa de obras:

Indique se a obra se realiza en solo rústico ou urbano e introduza o orzamento de execución material da obra (sen IVE)
IR Á LIGAZÓN CALCULADORA

  • Para licenza de edificación:

Indique se a obra se realiza en solo rústico ou urbano e introduza o orzamento de execución material da obra (sen IVE)
IR Á LIGAZÓN CALCULADORA

  • Para licenza de primeira ocupación de edificacións:

Indique os metros cadrados de superficie construída.
IR Á LIGAZÓN CALCULADORA
(PRIMEIRA OCUPACIÓN)

Para aboar os importes derivados da autoliquidación, poden realizarse os respectivos ingresos nas seguintes contas do Concello:

BBVA: ES70 0182 0622 4100 0000 0055

La Caixa: ES37 2100 4936 5822 0000 4470

Abanca: ES15 2080 5196 2931 1000 0027

Banco Pastor: ES57 0238 8151 9006 6000 0271

Banco Sabadell Gallego: ES57 0081 2238 4100 0100 0705

O texto do xustificante de ingreso da autoliquidación (concepto), debe incluír a seguinte información:

Código 32100 + (DNI do solicitante da licenza).