Logo da realización de obras, e obtido o certificado da dirección facultativa da obra conforme éstas están xa rematadas, deberase solicitar a licenza de primeira ocupación.

Esta licenza acredita que as obras foron executadas de conformidade co proxecto e condicións nos que a licenza foi concedida, e que se atopan debidamente terminadas e aptas segundo as determinacións urbanísticas.

Os trámites a realizar para a obtención de licenza de primeira ocupación son os seguintes:

 • 1. Cubrir a solicitude de licenza de primeira ocupación

 • 2. Aportar a documentación requerida na solicitude

  Na solicitude de licenza poderá coñecer cal é a documentación a aportar, dependendo do tipo de obra realizada.

 • 3. Pagar a autoliquidación

  Se quere consultar o importe a pagar e as contas onde pode realizar o ingreso, utilice a Calculadora á súa disposición.

  IR Á LIGAZÓN CALCULADORA

 • 4. Presentar a solicitude de licenza, a documentación requerida e o pago da autoliquidación no Rexistro do Concello de xeito físico en dependencias municipais, ou vía rexistro electrónico.

  Rexistro xeral municipal
  Casa do Concello, Rúa Real nº15

   

  De luns a venres: de 9.00h a 14.00h. Sábado: de 10.00h a 13.00h

   

  981 480000 (extensión 6)

   

  IR Á LIGAZÓN Rexistro electrónico

 • 5. Concesión de licenza de primeira ocupación por parte do órgano municipal correspondente

  Unha vez realizada a entrega de documentación necesaria para a concesión da licenza de primeira ocupación, o Concello de Cedeira ten un prazo  máximo de 3 meses para conceder ou denegar dita solicitude.