A normativa urbanística obriga a presentar solicitude de autorización para a ocupación do subsolo, solo e voo da vía pública con valos, estadas, guindastres, material de construción  e outras  instalacións análogas.

No caso de ter previsto acometer alguna obra que supoñan a solicitude desta licenza, os trámites a realizar no Concello de Cedeira serán os seguintes:

 • 1. Cubrir a solicitude de licenza para a ocupación do subsolo, solo e voo

 • 2. Aportar a documentación requerida na solicitude

  A información a aportar é a sinalada na propia solicitude e deberá entregarse conxuntamente coa solicitude debidamente cuberta.

  Neste caso, esa información é a seguinte:

  • Fotocopia do NIF, NIE ou CIF
  • Croquis acoutado da situación
  • Croquis de emprazamento
  • Certificado de riscos laborais (no caso de ocupación con andamios)
 • 3. Pago da autoliquidación

  A ordenanza municipal que regula a taxa a abonar derivada da solicitude desta licenza pode consultala na seguintes ligazóns.


  VER PDF Ordenanza fiscal Ocupación vía pública con valos, estadas, guindastres, material  de  construción  e outras 

  Para abonar os importes derivados da autoliquidación, poden realizarse os respectivos ingresos nas seguintes contas titularidade do Concello:

  BBVA:  ES70 0182 0622 4100 0000 0055

  La Caixa: ES37 2100 4936 5822 0000 4470

  Abanca: ES15 2080 5196 2931 1000 0027

  Banco Pastor: ES57 0238 8151 9006 6000 0271

  Banco Sabadell Gallego:ES57 0081 2238 4100 0100 0705

  O texto do xustificante de ingreso da autoliquidación (concepto), debe incluir a seguinte información:

  Código 33903 + (DNI do solicitante la licenza)

 • 4. Presentar a solicitude de licenza, a documentación requerida e o xustificante de pago da autoliquidación no Rexistro do Concello de xeito físico en dependencias municipais, ou vía rexistro electrónico.

  Rexistro xeral municipal

  Casa do Concello, Rúa Real nº15

   

   De luns a venres: de 9.00h a 14.00h. Sábado: de 10.00h a 13.00h

   

   981 480000 (extensión 6)

   

  IR Á LIGAZÓN Rexistro electrónico

 • 5. Concesión de licenza por parte do órgano municipal correspondente

  Unha vez realizada a entrega de documentación necesaria para a concesión da solicitude de licenza, o Concello de Cedeira ten un prazo  máximo de 3 meses para conceder dita solicitude. Transcorrido dito plazo entenderáse desestimada a solicitude.

 • 6. Inicio da ocupación do subsolo, solo e voo da vía pública

  Logo da concesión da licenza, o solicitante pode iniciar a ocupación da vía publica, nas condicións explicitadas na autorización concedida polo Concello.

 • 7. Comunicación da finalización das obras e liquidación definitiva da taxa

  Logo da finalización da ocupación da vía pública, o solicitante debe comunicar este feito ao Concello para, de ser o caso, a liquidación definitiva das obrigas tributarias por parte dos departamentos municipais.