Requerirán a solicitude desta licenza en xeral, todas aquelas obras que supoñan unha remoción de pavimentos ou beirarrúas na vía pública, e a apertura en terreos de uso público local de gabias, calicatas e calas para:

a) A instalación e reparación de canos, conducións e outras instalacións.

b) Tendido de raíles ou carrís.

c) Colocación de postes, farois, etc.

d) Construción, supresión ou reparación de pasos de carruaxes.

No caso de ter previsto acometer algunha obra que supoñan a solicitude de licenza, os trámites a realizar no Concello de Cedeira serán os seguintes: