De maneira xeral, requirirán a solicitude desta licenza todas aquelas obras que supoñan unha remoción de pavimentos ou beirarrúas na vía pública e a apertura en terreos de uso público local de gabias, catas e calas para:

a) A instalación e reparación de canos, conducións e outras instalacións.

b) Colocación de raís ou carrís.

c) Colocación de postes, farois, etc.

d) Construción, supresión ou reparación de pasos de carruaxes.

No caso de ter previsto acometer algunha obra para a que se precise esta licenza, os trámites que se deben realizar son os seguintes: