Deberá tramitarse a solicitude de vao de entrada e reserva de vía por aqueles que gocen, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio público local en beneficio particular, con entradas de vehículos a través de beirarrúas e reservas de vía pública para aparcadoiro exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercadorías de calquera clase e outras reservas análogas.

A tramitación a seguir para estas solicitudes no Concello de Cedeira é a seguinte:

 • 1. Cubrir a solicitude indicando, a maiores dos datos identificativos do solicitante, a seguinte información:

  • Dirección exacta da ubicación do vao ou reserva de uso solicitado
  • Tipo de entrada de vehículos ou reserva de espazo que se solicita
   • Entrada a locais destinados a garaxes públicos considerados como tales no imposto de actividades económicas
   • Entrada a locais, destinados a garaxes individuais ou vivendas unifamiliares
   • Entrada de vehículos en aparcamentos ou garaxes colectivos (comunidades de propietarios e similares
   • Entradas de vehículos en talleres ou locais comerciais ou industriais
   • Reserva de espacios nas vías e terreos de uso público (Para carga e descarga)
  • Metros lineais (ou fracción) de ocupación
  • No caso de solicitude de reserva de espacios para carga e descarga: número de horas de reserva solicitada (4 horas/día, 8 horas/día ou 24 horas ao día)

  Pode descargar a solicitude na seguinte ligazón:


  VER PDF Solicitude licenza de vaos


  VER PDF Instruccións para a solicitude de vao

 • 2. Pagar a autoliquidación

  As tarifas a aplicar serán as seguintes:

  • Entrada a locais destinados a garaxes públicos considerados como tales no imposto de actividades económicas, ó ano por plaza: 10,00 €.
  • Entrada a locais, destinados a garaxes individuais ou vivendas unifamiliares ó ano: 20,00 €.
  • Entrada de vehículos en aparcamentos ou garaxes colectivos (comunidades de propietarios e similares), ó ano por plaza: 7,00 €.(Mínimo 21,00 €).
  • Entradas de vehículos en talleres ou locais comerciais ou industriais ó ano por metro lineal ou fracción: 20,00 €.
  • Reserva de espacios nas vías e terreos de uso público (para carga e descarga, por cada metro lineal ou fracción ó ano):

  Reservas durante 4 horas ó día como máximo: 20,00 €.

  Reservas durante 8 horas ó día como máximo: 30,00 €.

  Reservas durante as 24 horas do día: 45,00 €.

  • Pola entrega de cada placa de vado: 30,00 €
  • Por cada placa doutras reservas de espazos: 70,00 €
  • Por cada vao, ao ano e garaxe, compatible coa tarifa pola entrada de vehículos: 10,00€

  Pode consultar o texto íntegro da ordenanza fiscal que regula este trámite na seguinte ligazón:


  VER PDF Ordenanza fiscal reguladora de vaos por entradas de vehículos a través de beirarrúas e reservas de vía

  Para aboar o importe da autoliquidación, pode facelo en calquera das seguintes contas:

  BBVA: ES70 0182 0622 4100 0000 0055

  La Caixa: ES37 2100 4936 5822 0000 4470

  Abanca: ES15 2080 5196 2931 1000 0027

  Banco Pastor: ES57 0238 8151 9006 6000 0271

  Banco Sabadell Gallego:ES57 0081 2238 4100 0100 0705

  O texto do xustificante de ingreso da autoliquidación (concepto), debe incluir a seguinte información:

  Código 33100 + (DNI do solicitante la licenza)

 • 3. Presentar a documentación de solicitude, e o pago da autoliquidación, no Rexistro do Concello de xeito físico en dependencias municipais, ou vía rexistro electrónico.

  Rexistro xeral municipal

  Casa do Concello, Rúa Real nº15

  De luns a venres: de 9.00h a 14.00h

  981 480000 (extensión 6)

  IR Á LIGAZÓN Rexistro electrónico

 • 4. Concesión ou denegación da solicitude de vao de entrada e/ou reserva de vía por parte do órgano municipal correspondente

  Unha vez realizada a entrega de documentación necesaria para a concesión da solicitude, o Concello de Cedeira ten un prazo máximo de 1 meses para conceder ou denegar dita solicitude.

 • 5. No caso de ser concedida a solicitude, entrega da placa

  A recollida da placa realízase en dependencias municipais coa presentación do documento acreditativo da concesión de licenza.