Se desexa coñecer a redacción íntegra das ordenanzas que regulan os impostos, taxas, prezos públicos e regulamentos vixentes no Concello de Cedeira, pode facelo na seguinte ligazón, onde será redireccionado ao Portal de Transparencia do Concello.

IR Á LIGAZÓN Impostos, taxas, prezos públicos e regulamentos municipais

No caso de que existan ordenanzas fiscais e non fiscais en proceso de modificación, ou de aprobación inical, poderán consultar eses textos normativos no seguinte enlace, tamén no portal de transparencia de Cedeira.

No periodo de modificación ou aprobación inicial das ordenanzas municipais, calquera persoa interesada poderá presentar alegacións ou enmendas ao mesmo, dentro do prazo legalmente previsto.

IR Á LIGAZÓN Proxectos normativos do Concello de Cedeira