O Concello de Cedeira ofrece numerosos beneficios fiscais aplicables ás ordenanzas fiscais sobre os impostos, taxas e prezos públicos que deben abonarse.

Para coñecer os textos íntegros das ordenanzas e a xestión derivada dos mesmos, consultar a seguinte ligazón

IR Á LIGAZÓN Xestións para pagos de impostos e taxas

A continuación poden consultarse un resumo das exencións e bonificacións recollidas na actualidade nos textos das ordenanza vixentes:

Imposto de Bens Inmobles I.B.I.(contribución)

 • Bonificación para os inmobles que constitúan o obxecto da actividade de empresas de urbanización, construcción ou promoción

  Terán dereito a unha bonificación do 50% da cota íntegra do imposto sempre que así se solicite polos interesados antes do inicio das obras, os inmobles que constitúan o obxecto da actividade das empresas de urbanización, construción e promoción inmobiliaria tanto de obra nova como de rehabilitación equiparable a esta, e non figuren entre os bens do seu inmobilizado.

  O prazo de aplicación desta bonificación comprenderá desde o período impositivo seguinte a aquel no que se inicien as obras ata o posterior ó seu remate, sempre que durante ese tempo se realicen obras de urbanización ou construción efectiva, e sen que en ningún caso, poida exceder de tres períodos impositivos.

  Esta bonificación non será compatible con ningunha outra, salvo precepto legal que dispoña a compatibilidade.

 • Bonificación de vivendas de protección oficial e as equiparadas segundo normativa autonómica

  Terán dereito a unha bonificación do 50% da cota íntegra do imposto durante os tres períodos impositivos seguintes ó do outorgamento da cualificación definitiva, as vivendas de protección oficial e as que resulten equiparables a estas conforme á normativa da Comunidade Autónoma.

  Esta bonificación concederase a petición do interesado podendo solicitarse en calquera momento anterior á terminación dos tres períodos impositivos de duración da mesma, e surtirá efectos, no seu caso, desde o período impositivo seguinte ó da súa solicitude.

  Esgotados os tres anos para desfrutar da bonificación do apartado primeiro, estas vivendas gozarán durante os tres exercicios seguintes dunha bonificación do 40%, 25% e do 10% na cota íntegra do imposto respectivamente. Para a aplicación desta bonificación será requisito indispensable que o suxeito pasivo a solicite no ano anterior ó inicio achegando un certificado de empadroamento do suxeito pasivo na vivenda obxecto da bonificación e declaración xurada ou promesa de continuar sendo titular do mencionado inmoble.

  Esta bonificación será compatible coa bonificación a favor dos suxeitos pasivos que ostenten a condición de titulares de familia numerosa.

 • Bonificación ás cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra

  Terán dereito a unha bonificación do 95% da cota íntegra dos bens rústicos das cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra, nos termos establecidos na Lei 20/90, de 19 de decembro, sobre Réxime Fiscal das Cooperativas.

  Esta bonificación non será compatible con ningunha outra, salvo precepto legal que dispoña a compatibilidade.

 • Bonificación a favor dos suxeitos pasivos que ostenten a condición de titulares de familia numerosa

  Os suxeitos pasivos que ostenten a condición de titular de familia numerosa terán dereito á bonificación establecida no apartado terceiro desta ordenanza sobre a cota íntegra aplicable ó ben inmoble de carácter residencial destinado a vivenda habitual coas seguintes características:

  1. Familia numerosa de categoría xeral.
  2. Familia numerosa de categoría especial.

  Para a aplicación da bonificación deberán cumprirse dous requisitos:

  1. Cando o valor catastral da vivenda habitual non sexa superior ós 30.000 €, terán unha bonificación do 90% sobre a cota íntegra.
  2. Cando o valor catastral da vivenda habitual se atope entre os 30.000,01 € e os 40.000 € terán unha bonificación do 70% sobre a cota íntegra.
  3. Cando o valor catastral da vivenda habitual se atope entre os 40.000,01 € e os 50.000 € terán unha bonificación do 50% sobre a cota íntegra.
  4. Cando o valor catastral da vivenda habitual se atope entre os 50.000,01 € e os 60.000 € terán unha bonificación do 20% sobre a cota íntegra.
  5. Cando o valor catastral supere os 60.000 €, non terán dereito á bonificación.

  En todo caso, para a aplicación desta bonificación, deberá cumprirse que a suma dos valores catastrais dos bens inmobles sitos no Concello de Cedeira dos que sexan suxeitos pasivos o titular da familia numerosa ou algún dos membros desta non superen os 100.000 €.

  A aplicación desta bonificación ten o carácter rogado e deberá realizarse antes do 31 de marzo do ano correspondente ó período impositivo no que pretendan que produzan efecto. En calquera caso, a presentación da solicitude fóra de prazo dará lugar á súa inadmisión e á conseguinte denegación da bonificación.

  Esta bonificación é compatible coa bonificación de vivendas de protección oficial e as equiparadas segundo normativa autonómica.

 • Bonificación a favor dos inmobles urbanos en nucleos rurais

  Gozarán dunha bonificación do 35% da cota íntegra os inmobles urbanos ubicados en todos os nucleos rurais do municipio que teñan esa condición conforme o disposto no vixente plan xeral de ordenación municipal. Esta bonificación será compatible con calquera outra que estableza esta ordenanza e será aplicable desde o 1 de xaneiro de 2014.

  A bonificación aplicarase directamente pola Administración en base á información que facilite a Xerencia do Catrastro.

Imposto sobre o Incremento de Valor de Terreos de Natureza Urbana I.I.V.T.N.U (plusvalía)

 • Exencións

  Están exentos deste imposto os incrementos de valor que se manifesten como consecuencia de:

  1. As achegas de bens e dereitos realizadas polos cónxuxes á sociedade conxugal, as adxudicacións que ao seu favor e en pago delas verifíquense e as transmisións que se fagan aos cónxuxes en pago dos seus haberes comúns.
  2. A constitución e transmisión de calquera dereito de servidume.
  3. As transmisións de bens inmobles entre cónxuxes ou a favor dos fillos, como consecuencia do cumprimento de sentenzas nos casos de nulidade, separación ou divorcio matrimonial.

  Están tamén exentos deste imposto, os incrementos de valor correspondentes cando a obrigación de suxeito pasivo recaia sobre as seguintes persoas ou entidades:

  1. O Estado, e os seus organismos autónomos de carácter administrativo.
  2. A comunidade autónoma de Galicia, a Deputación Provincial da Coruña, así como os organismos autónomos de carácter administrativo de todas as entidades expresadas.
  3. O municipio de (póñase o nome do municipio impositor) e as entidades locais integradas no mesmo ou que formen parte del, así como os seus respectivos organismos autónomos de carácter administrativo.
  4. As institucións que teñan a cualificación de benéficas ou benéfico-docentes.
  5. As entidades xestoras da Seguridade Social e de mutualidades e montepíos constituídas conforme ao previsto na Lei 33/1984, do 2 de agosto.
  6. As persoas ou entidades a cuxo favor se recoñeceu a exención en tratados ou convenios internacionais.
  7. Os titulares de concesións administrativas revertibles respecto dos terreos afectos ás mesmas.
  8. A cruz vermella española.
 • Bonificacións

  Gozarán dunha bonificación de ata o 99 por 100 as cotas que se devenguen nas transmisións que se realicen con ocasión das operacións de fusión ou escisión de empresas a que se refire a Lei 76/1980, do 26 de decembro, sempre que así se acorde polo Concello.

  Se os bens cuxa transmisión deu lugar á referida bonificación foren enajenados dentro dos cinco anos seguintes á data de fusión ou escisión, o importe da devandita bonificación deberá ser satisfeita ao Concello respectivo, iso sen prexuízo do pago do imposto que corresponda polo citado alleamento.

  Tal obrigación recaerá sobre a persoa ou entidade que adquiriu os bens a consecuencia da operación de fusión ou escisión.

Imposto sobre Vehículos de Tracción Mecánica I.V.T.M. (Rodaxe)

 • Exencións

  Estarán exentos do imposto todos aqueles supostos recollidos no artigo 93 do Real Decreto Lexislativo 2/04, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e nomeadamente:

  • Os vehículos para persoas de mobilidade reducida a que se refire o Regulamento Xeral de Vehículos, aprobado polo Real Decreto 2822/1998, do 23 de decembro. Así mesmo, están exentos os vehículos matriculados a nome de minusválidos para o seu uso exclusivo. Esta exención aplicarase en tanto se manteñan ditas circunstancias, tanto aos vehículos conducidos por persoas con discapacidade como aos destinados ao seu transporte (estas exencións non resultarán aplicables aos suxeitos pasivos beneficiarios delas por máis dun vehículo simultáneamente).

  A efectos do disposto neste parágrafo, consideraranse persoas con minusvalía quen teña esta condición legal en grao igual ou superior ao 33 por cento.

  • Os autobuses, microbuses e demais vehículos destinados ou adscritos ao servizo de transporte público urbano, sempre que teñan unha capacidade que exceda de nove prazas, incluída a do condutor.
  • Os tractores, remolques, semirremolques e maquinaria provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.
 • Bonificacións

  Gozarán dunha bonificación do 100 por 100 da cota do imposto os vehículos catalogados como históricos en virtude do disposto no Real Decreto 1247/1995, do 14 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de Vehículos Históricos e demais normativa concordante, ou aqueles que teñan unha antigüidade mínima de 25 anos contados a partir da data da súa fabricación ou, se esta non se coñecese, da data da súa primeira matriculación ou, no seu defecto, a data en que o correspondente tipo ou variante se deixouse de fabricar. Esta bonificación terá efectos a partir do devengo do imposto seguinte a aquel en que se cumpran os 25 anos de antigüidade do vehículo e deberá ser solicitada polos interesados achegando a documentación xustificativa.

  Terán unha bonificación do 50 % na cota do imposto os vehículos eléctricos, eléctrico-diesel, ou eléctrico gas, de biodiésel ou movidos por hidróxeno durante os cinco anos naturais contados desde a data da primeira matriculación do vehículo. Os interesados deberán solicita-la bonificación e achega-la ficha técnica do vehículo que acredite a súa inclusión nalgunha das categorías previstas neste apartado. A presente bonificación producirá os seus efectos, non seu caso, a partir do exercicio seguinte o dá solicitude, salvo nos casos de alta que tamén se aplicará na autoliquidación.

Imposto sobre as actividades económicas I.A.E.

 • Exencións

  1. O Estado, as comunidades autónomas e as entidades locais, así como os organismos autónomos do Estado e as entidades de dereito público de análogo carácter das comunidades autónomas e das entidades locais.
  1. Os suxeitos pasivos que inicien o exercicio da súa actividade en territorio español, durante os dous primeiros períodos impositivos deste imposto en que se desenvolva aquela.

  A estes efectos, non se considerará que se produciu o inicio do exercicio dunha actividade cando esta desenvolveuse anteriormente baixo outra titularidade, circunstancia que se entenderá que concorre, entre outros supostos, nos casos de fusión, escisión ou achega de ramas de actividade.

  1. c) Os seguintes suxeitos pasivos:

  As persoas físicas.

  Os suxeitos pasivos do Imposto sobre Sociedades, as sociedades civís e as entidades do artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, que teñan un importe neto da cifra de negocios inferior a 1.000.000 de euros.

  Para máis infomación consultar a seguinte ligazón á Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais (artigo 78 e seguintes)

  IR Á LIGAZÓN Lei reguladora de Facendas Locais

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación do servizo de matrimonios civís

No suposto de que con posterioridade á presentación da solicitude, e antes da comunicación da fixación da data da cerimonia os solicitantes desistisen do servicio solicitado, procederase á devolución do 75 por 100 do importe.

Ordenanza fiscal reguladora da tasa pola prestación do servizo de cemiterios municipais e outros servizos fúnebres de carácter locais

En atención á capacidade económica das persoas aplicarase cota cero aos seguintes servizos: os enterramentos dos pobres de solemnidade, os que non tendo bens coñecidos nin persoas que demanden o servizo, teñan que ser inhumados en fosa común.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo aproveitamento especial ou utilización privativa do dominio público local

 1. Non estarán obrigadas ao pagamento da presente taxa as Administracións Públicas polos aproveitamentos inherentes aos servizos públicos de comunicacións que exploten directamente e por todos os que inmediatamente interesen á seguridade cidadá ou á defensa nacional.
 2. Así mesmo, non estarán obrigadas ao pagamento da presente taxa as empresas concesionarias do Concello polos aproveitamentos inherentes aos servizos públicos obxecto da concesión, nin os contratistas das obras municipais pola realización desas mesmas obras.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministracións de interese xeral

O pagamento da taxa regulada nesta Ordenanza supón a exclusión expresa da exacción doutras taxas derivadas da utilización privativa ou o aproveitamento especial constituído no chan, subsolo ou voo das vías públicas municipais, necesarios para a prestación dos servizos de subministracións de interese xeral.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación da vía pública con postos, barracas ou casetas de venda situados en terreos de uso público local, así coma industrias rueiras e ambulantes

O Estado, as comunidades autónomas e as entidades locais non estarán obrigados ao pago das taxas por utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público polos aproveitamentos inherentes aos servizos públicos de comunicacións que exploten directamente e por todos os que inmediatamente interesen á seguridade cidadá ou á defensa nacional.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servicio de teleasistencia domiciliaria

 • Exencións

  Suxeitos con renda per cápita ata o 75% do SMI: Exentos

 • Bonificacións

  Entre 75 e 100 por 100 do SMI: 390 ptas./mes (10% do custo total do servicio)

  Entre 100 e 125 por 100 do SMI: 585 ptas./mes (15% do custo total do servicio)

  Do 125 por cento do SMI en adiante: 780 ptas./mes (20% do custo total do servicio)

Ordenanza fiscal reguladora da taxa por prestación do servicio recollida de residuos

A solicitude do interesado, mediante informe elaborado por técnico competente que acredite que non se atopan en condicións para ser habitables, daranse de baixa no padrón por un prazo máximo de tres exercicios, transcurrido o cal deberáse renovarse e acreditarse a baixa no padrón. En caso de agrupación ou división de vivendas, deberáse achegar igualmente o informe técnico que o acredite. A emisión do informe correspondente polos técnicos municipais suporá unha taxa fixa de 20€.

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola participación en probas selectivas

Estarán exentas do pago da tasa as persoas con discapacidade igual ou superior ó 33 por 100.

Ordenanza reguladora do prezo público dos usuarios do servizo de axuda no fogar

No caso de que a capacidade económica da persoa usuaria sexa igual ou inferior ó indicador público de rendas de efectos múltiples (IPREM 14 pagas), quedará exenta da obriga de participar no custo do servizo.