As asociación e sociedades municipais, así como calquera veciño ou veciña a título particular, poden facer uso do seu dereito a participar de forma activa na actividade política municipal nos Plenos ordinarios, que se celebran cada dous meses, os últimos mércores de cada mes impar, ás 20:00 horas. En caso de tratarse de día festivo ou inhábil, realizarase a semana seguinte.

 • PARTICIPACIÓN EN PUNTOS DA ORDE DO DÍA DUN PLENO

  Cando algunha das asociacións ou entidades municipais desexe efectuar unha exposición ante o Pleno en relación con algún punto da orden do día, en cuxa previa tramitación administrativa houbese intervido como interesado, deberá comunicar ao Alcalde a solicitude de palabra antes de comenzar a sesión.

  Coa autorización deste, e a través dun único representante, poderá expoñer o seu parecer durante o tempo que sinale o Alcalde, con anterioridade á lectura, debate e votación para a aprobación ou non do punto da orde do día.

 • REALIZACIÓN DE ROGOS E PREGUNTAS AO FINALIZAR OS PLENOS ORDINARIOS

  Terminada a sesión do Pleno, o Alcalde pode establecer unha quenda de rogos e preguntas polo público asistente sobre temas concretos de interese municipal. Cada persoa ou entidade só poderá facer un máximo de dous rogos e preguntas por Pleno.

  Corresponde ao Alcalde ordear e pechar esta quenda.

 • PRESENTACIÓN DE MOCIÓNS

  Moción é a proposta que se somete directamente a coñecemento do Pleno ao amparo da lexislación vixente.

  A presentación escrita ou oral de mocións, poderá correr exclusivamente por membros da corporación que as suscriban como propias, en nome propio ou do colectivo ou órgano municipal propoñente.

 • PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS LEXISLATIVAS POPULARES

  Os veciños empadroados poderán exercer a iniciativa popular, presentando propostas de acordos, actuacións ou proxectos de regulamentos en materias de competencia municipal.

  Ditas iniciativas deberán ir subscritas, polo menos, polo 15% dos veciños.

  As iniciativas deberán ser sometidas a debate e votación no Pleno, sen prexuízo de que sexan resoltas polo órgano competente por razón da materia. En todo caso, requirirase o previo informe de legalidade do secretario do concello, así como o informe do interventor cando a iniciativa afecte a dereitos e obrigacións de contido económico do Concello.