As persoas que desexen facer unha ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas, taboados, mostradores e outros elementos análogos (con finalidade lucrativa), deberán solicitar autorización no Concello de Cedeira seguindo os trámites que poden consultarse a continuación:

 • 1. Cubrir a solicitude indicando, a maiores dos datos identificativos do solicitante, a seguinte información:

  •  Número mesas, cadeiras, tribunas, taboados, mostradores e outros elementos análogos
  • Metros cadrados de ocupación de espazos na calzada ou zonas non peonís de titularidade municipal
  • Datas nas que solicita a ocupación de vía
  • Outra información que se considere de interese

  Pode descargar a solicitude na seguinte ligazón


  VER PDF Solicitude Instancia Tipo

 • 2. Pagar a autoliquidación

  As tarifas a aplicar serán as seguintes (os importes sinalados son por cuatrimestre)

  • Por cada mesas, cadeiras, tribunas, taboados, mostradores e outros elementos análogos:
   • Por cada unha das tres primeiras 40,00 €
   • Por cada unha, da cuarta a vixésima 15,00 €
   • A partir da vixésima mesa, por cada unha 12,00 €
  • Por ocupación de espazos na calzada ou zonas non peonís de titularidade municipal, (por cada m2 ou fracción) 40,00 €

  Na seguinte ligazón pode descargar o modelo de autoliquidación por esta taxa. Este modelo pode encherse (é autocompletable) e imprimirse


  VER PDF Autoliquidación solicitude terrazas

  Datos para o cálculo:

  a) Para o cómputo de número de mesas, consideraráse o número de prazas de asento divididas entre catro.

  b) No caso de mostradores, consideraráse equivalente a unha mesa por cada dous metros lineal ou fracción de mostrador.

  c) Nos casos de ocupación de espazos na calzada ou zonas non peonís de titularidade municipal, o importe inclúe a ocupación polas mesas asentadas no espazo.

  Pode consultar  o texto íntegro da ordenanza fiscal que regula este trámite na seguinte ligazón:


  VER PDF Ordenanza fiscal reguladora da taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras e outros elementos análogos con finalidade lucrativa

  Para aboar o importe da autoliquidación, pode facelo en calquera das seguintes contas:

  BBVA: ES70 0182 0622 4100 0000 0055

  La Caixa: ES37 2100 4936 5822 0000 4470

  Abanca: ES15 2080 5196 2931 1000 0027

  Banco Pastor: ES57 0238 8151 9006 6000 0271

  Banco Sabadell Gallego:ES57 0081 2238 4100 0100 0705

  O texto do xustificante de ingreso da autoliquidación (concepto), debe incluir a seguinte información:

  Código 33500 + (DNI do solicitante la licenza)

 • 3. Presentar a documentación de solicitude e o xustificante do pago da autoliquidación no Rexistro do Concello de xeito físico en dependencias municipais, ou vía rexistro electrónico.

  Rexistro xeral municipal

  Casa do Concello, Rúa Real nº15

   

    De luns a venres: de 9.00h a 14.00h. Sábado: de 10.00h a 13.00h

   

   981 480000 (extensión 6)

  IR Á LIGAZÓN Rexistro electrónico

 • 4. Concesión ou denegación da solicitude

  Unha vez realizada a entrega de documentación necesaria para a concesión da solicitude, o Concello de Cedeira ten un prazo  máximo de 1 mes para conceder ou denegar dita solicitude.