LABORES DE XESTIÓN DE BIOMASA NAS LIÑAS DE UNIÓN FENOSA DISTRIBUCIÓN S.A.

Unión Fenosa Distribución vén de comunicar ao Concello de Cedeira a próxima realización de operacións de xestión de biomasa nas súas liñas, en virtude do cumprimento da Lei 12/2012 de Montes de Galicia, e conforme ao indicado na súa disposición final primeira, pola que se modifica a Lei 3/2007 de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia.

Por elo, achéganse os planos correspondentes ao trazado das liñas onde se van a realizar os labores de xestión de biomasa para que se publiquen a efectos de que os propietarios dos terreos, se é do seu interese, poidan executalas previamente. Se transcorridos 15 días desde esta publicación o propietario do terreo non efectuou os labores de xestión de biomasa indicadas, Unión Fenosa Distribución procederá á súa realización.

Nas seguintes ligazóns pode consultar o texto íntegro da comunicación e o plano correspondente ao trazado das liñas afetadas:

IR Á LIGAZÓN Comunicación Unión Fenosa Distribución S.A.

IR Á LIGAZÓN Plano liñas e terreos afectados