Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

COVID-19

Guías de boas prácticas na prevención do coronavirus para os establecementos do sector comercial, comercio a distancia e abastecemento de zonas rurais sen locais comerciais

Tras a Conferencia Sectorial extraordinaria en materia de COMERCIO, na que as tres Administracións (Estado, Comunidades Autónomas e Concellos) traballaron para dar unha resposta coordinada ao coronavirus, publícanse dous Guías de Boas Prácticas dirixidas ao sector comercial.

A primeira Guía, denominada MEDIDAS DE CONTENCIÓN DO COVID-19 NO DESENVOLVEMENTO DA ACTIVIDADE COMERCIAL A DISTANCIA E ABASTECEMENTO DE ZONAS RURAIS SEN LOCAIS COMERCIAIS, está dirixida ao desenvolvemento da actividade de venda de produtos on- line e/ou por teléfono e á venda itinerante en municipios que carecen de locais comerciais, e, por tanto, da seguridade de abastecemento de produtos de primeira necesidade. Consideramos de importancia o referida ao ABASTECEMENTO DE ZONAS RURAIS para os concellos de pequeno tamaño e zonas rurais, indo dirixidas estas recomendacións aos vendedores ambulantes e/ou itinerantes. Dado o escenario, trátase de combinar a prudencia extrema (trátase de municipios onde predomina unha poboación maior extremadamente vulnerable) coa necesidade dun abastecemento adecuado.

A segunda Guía, denominada GUÍA DE BOAS PRÁCTICAS PARA OS ESTABLECEMENTOS DO SECTOR COMERCIAL, vai dirixida aos establecementos comerciais que permaneceron abertos de acordo co establecido polo Real Decreto 463/2020. Contén, entre outras, recomendacións de protección fronte ao virus, medidas de hixiene do persoal, de hixiene no establecemento, medidas organizativas, medidas de protección dos traballadores/ as, ou de abastecemento.

Para a elaboración destas Guías de Boas Prácticas tivéronse en conta as diferentes instrucións e recomendacións elaboradas polo Ministerio de Sanidade.

DESCARGA Guía de boas prácticas para os establecementos do sector comercial

DESCARGA Guía de recomendacións para o desenvolvemento da actividade comercial a distancia e abastecemento de zonas rurais sen locais comerciais.

Trámites para a solicitude do certificado de empadronamento

No Real Decreto Lei 8/2020, establécense medidas para acceder á moratoria do pago de débeda hipotecaria para a compra de vivenda habitual. Para acollerse a esta moratoria, solicítase aos cidadáns interesados un Certificado de Empadroamento relativo ás persoas empadroadas na vivenda, con referencia ao momento da presentación dos documentos acreditativos e aos seis meses anteriores. A tramitación de certificados de empadroamento para solicitar a citada moratoria no pago de cotas hipotecarias de colectivos vulnerables realízase no concello.

As persoas interesadas en tramitar este certificado poden facelo por dúas canles:

 • A través da sede electrónica do Concello no caso de que a persoa solicitante dispoña de certificado dixital ou DNI electrónico. Pode iniciar a tramitación na seguinte ligazón:

IR Á LIGAZÓN Sede electrónica do Concello. Trámitación do certificado de empadronamento

 • A través do correo electrónico: no caso de non disponer de certificado dixital ou DNI electrónico, pode realizarse a solicitude do certificado no correo electrónico: correo@cedeira.gal enviando toda a documentación requerida dependendo das circunstancias persoais da unidade familiar:
  • Copia dun documento acreditativo da identidade do solicitante (DNI, Pasaporte…).
  • Se o certificado que se solicita é colectivo deberanse enviar polo mesmo sistema copias dos documentos acreditativos da identidade de todos os empadroados no domicilio. Para os menores de idade deberase achegar copia do certificado de nacemento ou do libro de familia.
  • Escrito asinado polo solicitante indicando unha serie de datos como, por exemplo, o nome e apelidos, dirección de empadroamento no municipio, o nome e apelidos dos demais empadroados no domicilio para certificados colectivos, dirección do correo electrónico, motivo da solicitude, teléfono de contacto…; co obxectivo de aumentar as garantías na comprobación da súa identidade e de non facilitarlle na certificado información que el non dese previamente.
  • No caso de certificados colectivos, un escrito asinado por todas as persoas maiores de idade empadroadas no domicilio autorizando ao solicitante do certificado.

O Centro de Coordinación Operativa (Cecop) acorda o mantemento da vixencia das medidas preventivas adoptadas

O Centro de Coordinación Operativa (Cecop), na súa reunión do 30 de marzo de 2020, adoptou o acordo de manter a vixencia das medidas preventivas adoptadas no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia en materia de saúde pública, como consecuencia da evolución da epidemia do coronavirus COVID-19, mentres estea vixente a declaración do estado de alarma efectuada polo Goberno do Estado e a situación de emerxencia sanitaria.

Así mesmo, dispúxose:

 • A continuación de determinados procedementos administrativos de contratación da Axencia Galega de Modernización Tecnolóxica. sen prexuízo da competencia dos distintos órganos de contratación para apreciar en cada caso as circunstancias concorrentes, tendo en conta o carácter transversal dos servizos que presta a Amtega á Administración autonómica e ao seu sector público e a natureza necesaria para o funcionamento da administración dos contratos a que se refire, toma razón da lista de procedementos de contratación cuxa tramitación debe continuar, de acordo coa xustificación que se recolle na resolución ditada pola Dirección da Amtega, por consideralos indispensables para o funcionamento básico dos servizos.
 • Aprobáronse tamén as directrices sobre modalidades de pagamento dos contratos que teñan por obxecto a adquisición de material destinado a atender as necesidades derivadas da crise sanitaria provocada polo COVID-19 que se deban concertar con provedores no estranxeiro.
 • Bolsas de agarda de emprego temporal ou interino.
 • Medidas extraordinarias en materia de vivenda.
 • Creación do comité de Fabricación de Emerxencia Sanitaria.
 • Aprobación do protocolo de actuación que hai que seguir para a adopción, como medida excepcional, da realización de servizos asistenciais en centros residenciais para facer fronte á situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.
 • Acordo sobre a realización de funcións do persoal do Servizo de Incendios como servizo de asistencia á emerxencia no rural en concellos de menos de 5.000 habitantes.
 • Acordo sobre o carácter esencial das funcións do persoal que presta servizos de loxística, distribución e transporte de equipamentos de protección individual e material sanitario e/ou sociosanitario.
 • Proposta da Consellería de Economía, Emprego e Industria sobre modificación das bases reguladoras do Marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas, publicadas mediante a Resolución do 7 de febreiro de 2020 (DOG número 28, do 11 de febreiro de 2020).
 • Acordo en relación co informe sobre as medidas adoptadas para habilitar solucións de aloxamento para as persoas e coletivos afectados polo peche de establecementos turísticos.

Pode accederse ao texto íntegro dos acordos do Cecop na seguinte ligazón

IR Á LIGAZÓN Acordos Centro de Coordinación Operativa (Cecop) 30 de marzo de 2020