BOLSA DE TRABALLO PARA REALIZAR CONTRATACIÓNS LABORAIS TEMPORAIS OU NOMEAMENTOS INTERINOS COMO ADMINISTRATIVOS

O obxecto da convocatoria é a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos nos postos de traballo de administrativo encadrados na escala de Administración xeral, subescala de administrativa, grupo “C1” do Concello de Cedeira.

The filings may be made in the General Register of the City Council of Cedeira, in Electronic Office (https://sede.cedeira.es) or as provided for in Article 16.4 da Lei 39/2015, from 1 de octubre, do procedimiento administrativo común das Administracións Públicas. Se se presentara a instancia por correo postal, should see the seal of the post office in this request and will inform the Council of the filing of the application, por correo electrónico á dirección correo@cedeira.es, or by fax at 981482506. Otherwise only the date of registration in the Register instance County will be the one note for all purposes.

O prazo de presentación de solicitudes será de DEZ DÍAS NATURAIS, starting from the date following publication of the notice of call in BOP.

For more information :

VER PDF Convocatoria e Bases específicas para a formación dunha bolsa de traballo para realizar contratacións laborais temporais ou nomeamentos interinos como administrativo